azure machine learning

Posted by & filed under Uncategorized.

", "We see Azure Machine Learning and our partnership with Microsoft as critical to driving increased adoption and acceptance of AI from the regulators. Deploy your machine learning model to the cloud or the edge, monitor performance, and retrain it as needed. Hızlı başlangıçları ve geliştirici kaynaklarını edinin. Ayrıntılar için Azure Machine Learning fiyatlandırma sayfasına gidin. Azure Machine Learning updates--November 2020, Azure Machine Learning offers added capabilities at lower cost, Azure Machine Learning updates Ignite 2020, Azure Machine Learning announces output dataset (Preview), Azure Machine Learning studio web experience is generally available. It supports numerous open-source packages available in Python such as TensorFlow, Matplotlib, and scikit-learn. Kaydolmak için tek ihtiyacınız olan bir Microsoft hesabıdır.Ücretsiz katmanı, her Microsoft hesabı için bir Azure Machine Learning Studio çalışma alanına yönelik ücretsiz erişim içerir. CPU ve GPU kümeleri çalışma alanı genelinde paylaşılabilir ve ML ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde otomatik olarak ölçeklendirilir. It allows us to create, test, manage, deploy, or monitor ML models in a scalable cloud-based environment. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video. Algoritmaları ve hiper parametreleri belirleyip buluttaki denemeleri izlemek için otomatikleştirilmiş makine öğrenimini kullanın. You can also author models using notebooks or the drag and drop designer. Tek tıklamayla elde edilen Jupyter deneyimine sahip yerleşik not defterleri. 4.0 (67 Ratings) Get it now. Beceri düzeyi fark etmeksizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan araçları kullanarak makine öğrenmesi modellerinizi hızla oluşturun ve dağıtın. Access state-of-the-art responsible ML capabilities to understand protect and control your data, models and processes. Daha fazla bilgi için bkz. Why did I decide to write on Azure ML service ? Learn how to configure machine learning pipelines in Azure, identify use cases for Automated Machine Learning, and use the Azure ML SDK to design, create, and manage machine learning pipelines in Azure. Find quickstarts and developer resources. Azure Machine Learning. HTML5 videolarını destekleyen bir web tarayıcısına yükseltmeniz de önerilir. Azure ML service is a cloud based service used to train,deploy and manage machine learning models leveraging the scale provided by cloud. Use Azure ML web services. The Azure Machine Learning Service lets data scientists scale, automate, deploy, and monitor the machine learning pipeline with many advanced features.. Makine öğrenmesi modellerinin daha hızlı bir şekilde oluşturulması, eğitilmesi ve dağıtılması için geliştiricileri ve veri mühendislerini çeşitli verimli deneyimlerle güçlendirin. Azure Open Datasets, now in preview, offers access to curated datasets. Çalışma alanı; Günlükler, ölçümler, çıktılar ve betiklerinizin bir anlık görüntüsü dahil … Azure Machine Learning studio is a web portal in Azure Machine Learning that contains low-code and no-code options for project authoring and asset management. Build and deploy models securely with capabilities like network isolation and Private Link, role-based access control for resources and actions, custom roles, and managed identity for compute resources. Overview Reviews Details + support. This is an… The Microsoft technology provides end-to-end machine learning capabilities in the cloud from model development to running experiments to model deployment as a RESTful API end point. Use designer with modules for data transformation, model training and evaluation, or to create and publish ML pipelines with a few clicks. For details, go to the Azure Machine Learning pricing page. We have the full freedom over our ML algorithms or any free library. aml-workspace This action requires an Azure Machine Learning workspace to be present. Sorumluluğa olanak tanımak için otomatik olarak denetim izlerini sürdürün, veri kökenini izleyin ve model veri sayfalarını kullanın. Get Azure innovation everywhere—bring the agility and innovation of cloud computing to your on-premises workloads. Learn how to train, deploy, & manage machine learning models, use AutoML, and run pipelines at scale with Azure Machine Learning. Verilerinizi, modellerinizi ve süreçlerinizi korumak ve denetlemek için en gelişmiş sorumlu ML özelliklerine erişin. Belgeleri ve hızlı başlangıç kılavuzlarını keşfedin. CPU and GPU clusters can be shared across a workspace and automatically scale to meet your ML needs. Görsel makine öğrenmesiyle çalışmaya başlamak için kod gerektirmeyen tasarımcıyı kullanın veya otomatik makine öğrenmesi ile model oluşturma sürecini hızlandırıp yüksek oranda doğru modeller oluşturmak için yerleşik özellik mühendisliği, algoritma seçimi ve hiper parametre temizleme özelliklerine erişin. After discussing a few algorithms and techniques with Azure Machine Learning let us discuss techniques of comparison in Azure Machine Learning in this article. EuroBonus milleri karşılığında geçmişe dönük olarak bir uçuşa kaydolma vakasında (yaygın bir sahtekarlık kaynağı) yeni sistem, sahtekarlığı %99 doğrulukla tahmin ediyor. İş akışlarını uygulamak amacıyla işleri ve GitHub Actions’ı izlemek için Git’i kullanın. You can author new models and store your compute targets, models, deployments, metrics, and run histories in the cloud. Better manage resource allocations for Azure Machine Learning Compute with workspace and resource level quota limits. Azure Machine Learning documentation. Use the no-code designer to get started with visual machine learning or accelerate model creation with automated machine learning, and access built-in feature engineering, algorithm selection, and hyperparameter sweeping to develop highly accurate models. No account? Responsible ML capabilities – understand models with interpretability and fairness, protect data with differential privacy and confidential computing, and control the ML lifecycle with audit trials and datasheets. Değişiklik gizliliği ile verileri koruyun. It can be farmed out to a huge compute cluster, and it can be done in minutes. Azure Machine Learning Deneme ve model yönetimi özelliklerine sahip uçtan uca, ölçeklenebilir, güvenilir bir platformla herkese yapay zeka olanağı sunun Diğerlerini görüntüle Yönetim ve İdare Yönetim ve İdare Bulut kaynaklarınızın yönetimini ve uyumluluğunu basitleştirme, otomatikleştirme ve iyileştirme Uygulamaları hızla oluşturmak için güçlü ve az kodlu bir platform, İhtiyaç duyduğunuz SDK'leri ve komut satırı araçlarını edinin, Mobil ve masaüstü uygulamalarınızı devamlı olarak derleyin, test edin, dağıtın ve izleyin. Use Azure Machine Learning (ML) to accelerate the end-to-end machine learning lifecycle. Automatically maintain audit trails, track lineage and use model datasheets to enable accountability. Machine Learning is one of the hottest and top paying skills. Bu videoyu görüntüleyebilmek için lütfen JavaScript’i etkinleştirin. Studio, sorunsuz bir deneyim için Azure Machine Learning SDK ile tümleşir. Use intellisense and code editing capabilities in notebooks and share and collaborate with your team. In this course about Azure Machine Learning bootcamp, you will learn the concepts of the Azure Machine learning from a professional point of view.. Rapidly create accurate models for classification, regression and time series forecasting. Robust MLOps capabilities that integrate with existing DevOps processes and help manage the complete ML lifecycle. Many people working with data have developed one or two of these skills, but proper data science calls for all three. Access Visual Studio, Azure credits, Azure DevOps, and many other resources for creating, deploying, and managing applications. Azure Machine Learning Studio, makine öğrenmesi hizmetine yönelik en üst düzey kaynaktır. Microsoft Azure Machine Learning (Azure ML) service is part of Cortana Intelligence Suite that enables predictive analytics and interaction with data using natural language and speech through Cortana. In the case of retroactively registering a flight for EuroBonus miles—a common source of fraud—the new system predicts fraud with 99 percent accuracy. Explore the documentation and tutorials. "With MLOps capabilities in Azure Machine Learning, we've improved bus departure predictions by 74 percent, and riders spend 50 percent less time waiting. Popüler IDE’ler, Jupyter Notebook’lar ve CLI’ların yanı sıra Python ve R gibi programlama dillerini de içeren ve ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak geliştirme araçlarını seçin. Enterprise-grade machine learning service to build and deploy models faster. Manage governance with policies, audit trails, quota and cost management. Productivity for all skill levels - code with built-in collaborative notebooks and one-click Jupyter experience, use drag-and-drop designer or automated machine learning for accelerated model development. Those stores exceeded their revenue plans by over 200 percent in December, the height of our season, and within months of opening were among the best-performing stores in their districts.". Accelerate time to market and foster team collaboration with industry-leading MLOps—DevOps for machine learning. Eğitim sunup modelleri hızla test etmek, doğrulamak ve dağıtmak için yönetilen işlemi kullanın. Modelleri oluşturup dağıtmak ve çalıştırmaları izlemek için yerleşik R desteği ve RStudio Server (Açık Kaynak sürümü) tümleştirmesi. You will learn how to find, import, and prepare data, select a machine learning algorithm, train, and test the model, and deploy a complete model to an API. After training completes, compute nodes automatically deallocate based on … This action is one in a series of actions that can be used to setup an ML Ops process. Mevcut DevOps işlemleriyle tümleştirilebilen ve ML yaşam döngüsünün tamamlanmasını yönetmenize yardımcı olan güçlü MLOps işlevleri. Tutorials, code examples, API references, and more show you how. It’s designed to help data scientists and machine learning engineers to leverage their existing data processing and model development skills & frameworks. Çalışma alanı ve kaynak düzeyinde kota sınırları sayesinde Azure Machine Learning İşlem için kaynak ayırmalarını daha iyi bir şekilde yönetin. 10 Minutes demonstration of how to use Machine Learning to train an algorithm to predict a person's income and publish it as a web service. IntelliSense’i ve not defterlerindeki kod düzenleme özelliklerini kullanın, ekibinizle paylaşın ve işbirliği yapın. İlkeler, denetim kayıtları, kotalar ve maliyet yönetimiyle idareyi gerçekleştirin. Getting Set Up. Excel. Get model transparency at training and inferencing with interpretability capabilities. Tek tıklamayla elde edilen Jupyter deneyimiyle stüdyodaki yerleşik not defterlerine erişin. Değişiklik gizliliği teknikleriyle makine öğrenmesinin yaşam döngüsü boyunca veri gizliliğini sürdürün ve ML varlıklarının güvenliğini sağlamak için gizli bilgi işlemden yararlanın. Azure Synapse Analytics, Bilişsel Arama, Power BI, Azure Data Factory, Azure Data Lake ve Azure Databricks gibi Azure hizmetleriyle yerleşik tümleştirme ile üretkenliği hızlandırın. MLOps, or DevOps for machine learning, streamlines the machine learning lifecycle, from building models to deployment and management. It provides a centralized place for data scientists and developers to work with all the artifacts for building, training and deploying machine learning models. FedRAMP High ile DISA IL5’i de içeren 60 sertifikasyona yayılmış kapsamlı bir portföyle uyumluluğu düzenleyin. Accelerate productivity with built-in integration with Azure services such as Azure Synapse Analytics, Cognitive Search, Power BI, Azure Data Factory, Azure Data Lake, and Azure Databricks. Use familiar frameworks like PyTorch, TensorFlow, and scikit-learn, or the open and interoperable ONNX format. Profile, validate, and deploy machine learning models anywhere, from the cloud to the edge, to manage production ML workflows at scale in an enterprise-ready fashion. Modelin nasıl oluşturulduğunu anlamak için model yorumlanabilirliğini kullanın. Azure Machine Learning is an enterprise-grade service to rapidly build and deploy machine learning models. Prepare data quickly, manage and monitor labeling projects and automate iterative tasks with machine learning assisted labeling. "With MLOps capabilities in Azure Machine Learning, we've improved bus departure predictions by 74 percent, and riders spend 50 percent less time waiting. ", "We see Azure Machine Learning and our partnership with Microsoft as critical to driving increased adoption and acceptance of AI from the regulators. Master expert techniques for building automated and highly scalable end-to-end machine learning models and pipelines in Azure using TensorFlow, Spark, and Kubernetes. Ücretsiz bir Azure hesabına kaydolarak anında erişim ve $200 değerinde kredi elde edin. "The model we deployed on Azure Machine Learning helped us choose the three new retail locations we opened in 2019. Yorumlanabilirlik özellikleriyle eğitim ve çıkarımda model şeffaflığı edinin. Not defterlerinde işlemleri hızla başlatıp işlem ve çekirdekleri kolaylıkla değiştirin. Uygulama oluşturma, dağıtma ve yönetme için Visual Studio’ya erişim, Azure kredileri, Azure DevOps ve çok sayıda diğer kaynak. Get Azure innovation everywhere—bring the agility and innovation of cloud computing to your on-premises workloads. Azure Machine Learning Studio approaches custom model building through a drag-and-drop graphical user interface. It is a coding environment. MLflow, Kubeflow, ONNX, PyTorch, TensorFlow, Python ve R dahil olmak üzere açık kaynaklı çerçeve ve programlama dilleri için sınıfının en iyisi düzeyde destek. This comprehensive e-book from Packt, Principles of Data Science, helps fill in the gaps. ", "If I have 200 models to train—I can just do this all at once. Azure Machine Learning automatically allocates compute nodes in the compute target, loads them with container images containing Minecraft and simulation code, and starts running the training script. ", "The automated machine learning capabilities in Azure Machine Learning save our data scientists from doing a lot of time-consuming work, which reduces our time to build models from several weeks to a few hours.". Use model interpretability to understand how the model was built. TensorFlow, Spark ve Kubernetes kullanarak Azure’da otomatik ve yüksek oranda ölçeklenebilir uçtan uça makine öğrenmesi modelleri ve işlem hatları oluşturmaya yönelik uzman tekniklerinde uzmanlaşın. Preserve data privacy throughout the machine learning lifecycle with differential privacy techniques and use confidential computing to secure ML assets. Veri mühendisi ve geliştiricilere makine öğrenmesi modeli oluşturmak, eğitmek ve dağıtmak için tüm yapıtlarla çalışabilecekleri merkezi hale getirilmiş bir yer sunar. Best-in-class support for open-source frameworks and languages including MLflow, Kubeflow, ONNX, PyTorch, TensorFlow, Python, and R. Rapidly build and deploy machine learning models using tools that meet your needs regardless of skill level. Eğitim ve çıkarım sırasında model davranışını açıklayın; model sapmasını algılayıp ortadan kaldırarak eşitliğe uygun oluşturun. Ağ yalıtımı ve Özel Bağlantı, kaynak ve eylemlere yönelik rol tabanlı erişim denetimi, özel roller ve işlem kaynakları için yönetilen kimlik gibi özellikler sayesinde modelleri güvenli bir şekilde oluşturup dağıtın. We are dedicated to helping customers achieve their business objectives and are making machine learning more accessible, providing greater value at a lower cost. Using Azure Machine Learning. So I'm not waiting for days. Access built-in notebooks inside studio with a one-click Jupyter experience. Azure Machine Learning studio is a web portal in Azure Machine Learning for low-code and no-code options for model training, deployment, and asset management. We’re going to introduce you to a new tool to add to your data science toolkit, Azure Machine Learning Studio. This guide will discuss hosting, creating and using Jupyter notebooks with Python. Use ML pipelines to build repeatable workflows, and use a rich model registry to track your assets. Yeni modeller yazıp işlem hedeflerinizi, modellerinizi, dağıtımlarınızı, ölçümlerinizi depolayabilir ve geçmişleri bulutta çalıştırabilirsiniz. Azure Machine Learning updates--November 2020, Azure Machine Learning offers added capabilities at lower cost, Azure Machine Learning updates Ignite 2020, Azure Machine Learning announces output dataset (Preview), Azure Machine Learning Studio genel kullanıma sunuldu. Also, help them to scale, distribute and deploy their workloads to the cloud. IntelliSense, kolay işlem başlatma ve çekirdek değiştirme ile çevrimdışı not defteri düzenleme sayesinde üretkenliği en üst düzeye çıkarın. Azure Machine Learning Service is a cloud-based platform-as-a-service offering by Microsoft Azure. Azure Machine Learning (Azure ML) is a cloud-based service for creating and managing machine learning solutions. Manage and monitor runs or compare multiple runs for training and experimentation. So I'm not waiting for days. Maximize productivity with intellisense, easy compute spin-up and kernel switching, and offline notebook editing. Not defterlerinden veya sürükleyip bırakma yöntemiyle kullanılan tasarımcıdan faydalanarak model de yazabilirsiniz. Farklılık ölçümleri aracılığıyla model eşitliğini değerlendirin ve eşitsizliği azaltın. Utilize GitHub Actions and Azure Machine Learning to train and deploy a machine learning model. Packt tarafından sunulan Principles of Data Science (Veri Bilimi İlkeleri) adlı bu e-kitap, eksik noktaların tamamlanması konusunda yardımcı olabilir. Azure Machine Learning Studio: Azure Machine Learning Service: No coding is required. MLOps (veya makine öğrenmesine yönelik DevOps), model oluşturma, dağıtım ve yönetim gibi süreçlere etki ederek makine öğrenmesi yaşam döngüsünü kolaylaştırır. Azure ML is a cloud-based data science platform on the Azure cloud ecosystem. En popüler Azure ürünlerinden bazılarını keşfedin, Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın, Azure’da sunulan en iyi sanal masaüstü deneyimi, Bulutta yönetilen, her zaman güncel SQL örneği, Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun, Her ölçekte açık API’lerle hızlı NoSQL veritabanı, Canlı oyun oluşturma ve çalıştırmaya yönelik eksiksiz LiveOps arka uç platformu, Kubernetes dağıtımı, yönetimi ve işlemlerini kolaylaştırın, Bağlama göre etkileşim olanağı sağlayan akıllı API özellikleri ekleyin, Azure’da kuantum etkisi deneyimini hemen yaşayın, Herhangi bir geliştirici ve herhangi bir senaryo içi yapay zeka özelliklerini kullanarak yeni nesil uygulamalar oluşturun, İsteğe bağlı olarak ölçeklenen akıllı, sunucusuz robot hizmeti, Modelleri oluşturun, eğitin ve buluttan uca dağıtın, Hızlı, kolay ve işbirliğine dayalı Apache Spark temelli analiz platformu, Mobil uygulama ve web uygulaması geliştirme için yapay zeka destekli bulut arama hizmeti, Herhangi bir türdeki, hacimdeki veya hızdaki verileri toplayın, depolayın, işleyin, analiz edin ve görselleştirin, Benzeri görülmemiş bir sürede içgörü sağlayan sınırsız analiz hizmeti, Bulut Hadoop, Spark, R Server, HBase ve Storm kümeleri sağlayın, Kurumsal ölçekte karma veri tümleştirmesi artık daha kolay, Uygulamalardan ve cihazlardan hızlı veri akışlarında gerçek zamanlı analiz, Azure Blob Depolama temelli, çok yüksek oranda ölçeklenebilir, güvenli veri gölü işlevleri, Hizmet olarak kurumsal düzeyde analiz altyapısı, Tümleşik araç paketiyle blok zinciri tabanlı uygulamalar derleyin ve yönetin, Konsorsiyum blok zinciri ağları oluşturup bunları yönetin ve genişletin, Buluttaki blok zinciri uygulamaları kolayca prototip haline getirin, Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin, Bulut işlem kapasitesi ve isteğe bağlı ölçeklendirme özelliklerine erişim elde edin ve sadece kullandığınız kaynaklar için ödeme yapın, Binlerce Linux ve Windows sanal makinesi yönetin ve ölçeklendirin, VMware ile birlikte oluşturulup işletilen ve tam olarak yönetilen bir Spring Cloud hizmeti, Windows ve Linux için Azure VM'lerinizi barındıracak, ayrılmış bir fiziksel sunucu, Bulut ölçeğinde iş zamanlaması ve bilgi işlem yönetimi, Kurumsal SQL Server uygulamalarını bulutta barındırın, Tümleşik araçları kullanarak kapsayıcılı uygulamalarınızı daha hızlı geliştirin ve yönetin, Kapsayıcıları Azure üzerinde, sunucu yönetmeye gerek kalmadan kolayca çalıştırın, Windows veya Linux’ta mikro hizmet geliştirin ve kapsayıcıları düzenleyin, Tüm Azure dağıtımı türlerinde kapsayıcı görüntüleri depolayın ve yönetin, İşinizle ölçeklendirilebilen kapsayıcılı web uygulamalarını kolayca dağıtın ve çalıştırın, Red Hat ile birlikte işletilen ve tam olarak yönetilen OpenShift hizmeti, Hızlı büyümeyi destekleyin; güvenli, kurumsal sınıf ve tam olarak yönetilen veritabanı hizmetleriyle daha hızlı bir şekilde yenilik gerçekleştirin, Tam olarak yönetilen, akıllı ve ölçeklenebilir PostgreSQL, Tam olarak yönetilen, ölçeklenebilir MySQL Veritabanı, Yüksek aktarım hızına ve düşük gecikme süresine sahip şekilde verileri önbelleğe alma olanağıyla uygulamaları hızlandırma, Şirket içi veritabanının buluta geçişini basitleştirin, Sürekli teslimatlar için basit ve güvenilir araçlarla yenilikleri daha hızlı bir şekilde sunun, Ekiplerin kod paylaşmasına, iş izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler, Sürekli olarak derleyin, test edin ve dilediğiniz platform ve buluta dağıtın, Ekipleriniz arasında işleri planlayın, izleyin ve tartışın, Projeniz için sınırsız ve bulutta barındırılan özel Git depoları alın, Paket oluşturun, paketleri barındırın ve ekibinizle paylaşın, El ile ve keşif testi araç seti ile güvenle test edin ve gönderin, Yeniden kullanılabilir şablonları ve yapıtları kullanarak hızlıca ortam oluşturun, En sevdiğiniz DevOps araçlarını Azure ile kullanın, Uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam gözlem olanağı, Dilediğiniz platform veya dili kullanarak bulut uygulamaları oluşturun, yönetin ve bu uygulamaları sürekli olarak kullanıma sunun, Bulutta uygulama geliştirmeye yönelik güçlü ve esnek bir ortam, Bulut geliştirme işlemleri için güçlü ve basit bir kod düzenleyicisi, Her yerden erişebileceğiniz bulut destekli geliştirme ortamları, Dünyanın lider geliştirici platformu Azure ile sorunsuzca tümleştirildi. Create one! Use the central registry to store and track data, models, and metadata. Introduction. Azure Machine Learning is currently generally available (GA) and customers incur the costs associated with the Azure resources consumed (for example, compute and storage costs). Azure Machine Learning can be used for any kind of machine learning, from classical ml to deep learning, supervised, and unsupervised learning. This Excel add-in enables you to use web services published by Microsoft Azure Machine Learning. "The model we deployed on Azure Machine Learning helped us choose the three new retail locations we opened in 2019. Azure hizmetlerini ve yönetimini istediğiniz altyapıda kullanın, Kuruluşunuzun korunmasına yardımcı olması için bulutta yerel SIEM ve akıllı güvenlik analizini çalıştırın, Bulut sınırlarını aşan yenilikçi karma uygulamalar oluşturun ve çalıştırın, Hibrit bulut iş yüklerinde güvenlik yönetimini birleştirin ve gelişmiş tehdit korumasını etkinleştirin, Azure için ayrılmış özel fiber ağ bağlantıları, Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin, Bulut zekasının ve analizinin kapsamını uç cihazlara genişletin, Cihazlarda, verilerde, uygulamalarda ve altyapıdaki gelişmiş tehditlere karşı korunmak için kullanıcı kimliklerini ve erişimi yönetin, Bulutta tüketici kimliği ve erişim yönetimi, Azure sanal makinelerini etki alanı denetleyicileri kullanmadan etki alanına ekleyin, Hassas verilerinizi her zaman ve her yerde daha iyi koruyun, Şirket içi ve bulut tabanlı uygulamalarınızı, verilerinizi ve işlemlerinizi kuruluşunuzun tamamıyla sorunsuz şekilde tümleştirin, Özel ve genel bulut ortamları arasında bağlantı sağlayın, API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın, Çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi olanağı elde edin, Altyapınızı değiştirmeksizin herhangi bir cihaza ve platforma IoT özellikleri ekleyin, Milyarlarca IoT varlığını bağlayın, izleyin ve yönetin, IoT çözümlerinin oluşturulmasını hızlandırın, Sık karşılaşılan IoT senaryolarına yönelik şablonlarla tamamen özelleştirilebilir çözümler oluşturun, Silikondan buluta uzanan MCU destekli cihazları güvenle bağlayın, Yeni nesil IoT uzamsal zeka çözümleri oluşturun, IoT cihazlarındaki zaman serisi verilerini keşfedin ve analiz edin, Tümleşik IoT geliştirme ve bağlantı kurma süreçlerini kolaylaştırma, Deneme ve model yönetimi özelliklerine sahip uçtan uca, ölçeklenebilir, güvenilir bir platformla herkese yapay zeka olanağı sunun, Bulut kaynaklarınızın yönetimini ve uyumluluğunu basitleştirme, otomatikleştirme ve iyileştirme, Tüm Azure ürünlerini tek ve birleşik bir konsol üzerinde oluşturun, yönetin ve izleyin, Tarayıcı tabanlı bir kabukla Azure yönetimini kolaylaştırın, Azure kaynaklarınıza istediğiniz zaman, istediğiniz yerden bağlanın, Veri koruma mekanizmasını basitleştirin ve verilerinizi fidye yazılımlarına karşı koruyun, Azure’a yönelik en iyi yöntemler için kişiselleştirilmiş öneri altyapınız, Azure kaynakları için uygun ölçekte kurumsal idare ve standartlar uygulayın, Şirket içinde ve bulutta makine verilerini toplayın, arayın ve görselleştirin, Yerleşik olağanüstü durum kurtarma sayesinde işlerinizin durmaksızın yürümesini sağlayın, İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman, istediğiniz cihazda yüksek kaliteli video içerikleri sunun, Dilediğiniz yapay zeka modelini kullanarak video tabanlı akıllı uygulamalar oluşturun, Ölçekli video ve ses kodlayın, depolayın ve yayımlayın, Tüm oynatma ihtiyaçlarınız için tek bir oynatıcı, İşletme ihtiyaçlarını karşılamak için neredeyse her cihaza ölçekli olarak içerik sunma, AES, PlayReady, Widevine ve Fairplay kullanarak içerikleri güvenli bir şekilde teslim edin, Dünya çapında geniş çaplı erişimle güvenli, güvenilir içerik teslimi sağlayın, Kılavuzlar, araçlar ve kaynaklar sayesinde buluta geçişinizi kolaylaştırın ve hızlandırın, Şirket içi sanal makinelerinizi kolayca keşfedin, değerlendirin, doğru boyuta getirin ve Azure’a geçirin, Azure’a veri aktarımı ve kenar işlemlerine yönelik uygulamalar ve çözümler, Kapsamlı ve işbirliğine dayalı deneyimler oluşturmak için fiziksel ve dijital dünyalarınızı bir araya getirin, Mekansal farkındalığa dayalı, çok kullanıcılı karma gerçeklik deneyimleri oluşturun, Yüksek kaliteli ve etkileşimli 3B içerik işleyerek cihazlarınızda bu içeriğin akışını gerçek zamanlı olarak gerçekleştirin, Gelişmiş yapay zeka algılayıcılarına sahip geliştirici setini kullanarak görüntü işleme ve konuşma modelleri geliştirin, Tüm mobil cihazlara yönelik platformlar arası ve yerel uygulamalar oluşturup dağıtın, Herhangi bir arka uçtan herhangi bir platforma anlık bildirimler gönderin, Bulut tabanlı mobil uygulamaları daha hızlı bir şekilde oluşturun, Basit ve güvenli konum API’leri, verilere jeo-uzamsal bağlam sağlar, Microsoft Teams tarafından da kullanılan güvenli platform sayesinde zengin iletişim deneyimleri oluşturun, Buluttaki ve şirket içindeki altyapı ve hizmetler arasında bağlantı kurarak müşterilerinize mümkün olan en iyi deneyimi sunun, Özel ağlar sağlayın ve bu ağları isteğe bağlı olarak şirket içi veri merkezlerine bağlayın, Uygulamalarınıza yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve ağ performansı sağlayın, Azure’da güvenli, ölçeklenebilir ve yüksek oranda kullanılabilir web ön uçları oluşturun, Uygulamalarınızı Dağıtılmış Hizmet Engelleme (DDoS) saldırılarına karşı koruyun, Verilerin hızlı bir şekilde indirilmesini sağlayan Azure’a bağlı uydu yer istasyonu ve zamanlama hizmeti, Kuruluşunuzu hibrit bulut iş yüklerinde gelişmiş tehditlere karşı koruyun, Anahtarlarınızı ve diğer gizli dizileri koruyun ve denetimini elinizde tutun, Verileriniz, uygulamalarınız ve iş yükleriniz için büyük oranda ölçeklenebilir, güvenli bir bulut depolama alanı edinin, Azure Sanal Makineler için yüksek performanslı, yüksek düzeyde dayanıklı blok depolama, Standart SMB 3.0 protokolünü kullanan dosya paylaşımları, Hızlı ve yüksek oranda ölçeklenebilir veri keşif hizmeti, NetApp tarafından sağlanan kurumsal düzeyde Azure dosya paylaşımları, Yapılandırılmamış veriler için REST tabanlı nesne depolama, Nadiren erişilen verilerin depolanması için sektör lideri fiyat noktası, Güçlü web uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturun, dağıtın ve ölçeklendirin, Görev açısından kritik web uygulamalarını uygun ölçekte hızla oluşturun ve dağıtın, Gerçek zamanlı web işlevlerini kolayca ekleyin, A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability, VMware ve Windows Sanal Masaüstü ile Windows masaüstlerini ve uygulamalarını sağlama, Azure için Citrix Virtual Apps and Desktops, Citrix ve Windows Sanal Masaüstü ile Windows masaüstlerini ve uygulamalarını Azure’da sağlama, Bulut yolculuğunuzun her aşamasında en iyi değeri elde edin, Bulut harcamalarınızı nasıl yöneteceğinizi ve iyileştireceğinizi öğrenin, Azure ürün ve hizmetleri için maliyetleri tahmin edin, Azure’a geçirerek elde edeceğiniz maliyet tasarrufunu tahmin edin, Videolardan uygulamalı laboratuvarlara kadar ücretsiz çevrimiçi öğrenme kaynaklarını keşfedin, Deneyimli bir iş ortağının yardımıyla bulutta çalışmaya başlayın, Uygulamalarınızı güvenilen bir bulut ortamında oluşturup ölçeklendirin, Müşterileri buluta yönlendirmeye yönelik en yeni içerikleri, haberleri ve rehberleri bulun, İhtiyacınız olan destek seçeneklerini bulun, Teknik destek planlarını keşfedin ve satın alın, Sorularınızın yanıtlarını Microsoft ve topluluk uzmanlarından alın, Destekle ilgili sık sorulan soruların yanıtlarını bulun, Azure’ın geçerli sistem durumunu ve geçmiş olayları görüntüleyin, Azure ekibinin en son gönderilerini okuyun, İndirmelere, teknik incelemelere, şablonlara ve etkinliklere ulaşın, Azure güvenliği, uyumluluk ve gizlilik hakkında bilgi edinin, Azure Machine Learning’in, müşterilere güçlüklerin üstesinden gelmede nasıl yardımcı olduğunu öğrenin, Azure’da güvenlik hakkında daha fazla bilgi edinin, Azure Machine Learning fiyatlandırma sayfasına, otomatikleştirilmiş makine öğrenimini kullanın, Makine öğrenmesi modelinizi bulutta veya uçta dağıtın, ML’yi sürükleyip bırakmak için tasarımcıyı kullanın, Otomatik makine öğrenmesi ile ML modelleri eğitme ve dağıtma, Azure Machine Learning kullanmaya başlayın, Hızlı model oluşturma için otomatikleştirilmiş ML, Not defterlerini verimli bir şekilde kullanın, Belgeleri ve hızlı başlangıç kılavuzlarını, Hızlı başlangıçları ve geliştirici kaynaklarını.

Afternoon Tea Portsmouth, Advantages And Disadvantages Of Application Software, Fishing Coloring Pages For Adults, Beating A Cat To Death Video, Queen Bee Anatomy, Ge Self-cleaning Gas Range Troubleshooting, Black And Decker 24'' Hedgehog Hedge Trimmer Hh2450, Using Plasma With I3, Golfnow Promo Code, How To Reset Salter Kitchen Scales,

Leave a Reply